loading...

Điều khoản sử dụng

Trang web này thuộc quyền quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trầm Hương Hoàng Giang (Trầm Hương Hoàng Giang). Xin vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng trang web này. Khi truy cập và sử dụng trang web của Trầm Hương Hoàng Giang, bạn đã biểu thị sự đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng, bạn có thể không truy cập và sử dụng trang web của Trầm Hương Hoàng Giang.

1. Bản quyền

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Trầm Hương Hoàng Giang, các công ty trực thuộc hoặc thành viên và bên thứ ba cấp phép cho Trầm Hương Hoàng Giang. Bản quyền của Trầm Hương Hoàng Giang được thể hiện trên trang web bằng dòng chữ Tiếng Anh “Copyright 2014. ALL RIGHTS RESERVED”. Bất kỳ nội dung nào thuộc trang web này về nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của Trầm Hương Hoàng Giang và các công ty trực thuộc hoặc công ty thành viên. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, mã code nào trên website này khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Trầm Hương Hoàng Giang.

2. Sử dụng trang web

Bạn có thể tải xuống và in ấn những thông tin trên trang web này để sử dụng nhưng chỉ với mục đích cá nhân phi thương mại.

Bạn không được phép chỉnh sửa, tải lên, sao chép, sắp xếp, thay đổi hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ thuộc trang web của Trầm Hương Hoàng Giang mà không có sự cho phép bằng văn bản của Trầm Hương Hoàng Giang.

Ngoại trừ các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bản thân bạn theo hướng dẫn được thiết lập trong Chính Sách Bảo Mật của Trầm Hương Hoàng Giang, bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc các phương thức liên lạc khác mà bạn chuyển giao, tải lên hoặc yết thị công khai lên trang web này sẽ được xem như không có tính bảo mật và không còn thuộc quyền sở hữu của bạn. Trầm Hương Hoàng Giang có toàn quyền sao chép, tiết lộ, sắp xếp, sáp nhập và sử dụng cho các mục đích khác nhau các thông tin và toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và các dữ kiện khác chứa đựng bên trong các dữ liệu này cho bất kỳ hay toàn bộ mục đích thương mại và phi thương mại.

Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vào các trang web được liên kết với trang web này. Khi truy cập vào các trang web liên kết, bạn thừa nhận rằng Trầm Hương Hoàng Giang, các công ty trực thuộc hoặc công ty thành viên của Trầm Hương Hoàng Giang không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web được liên kết với trang web của Trầm Hương Hoàng Giang. Chúng tôi không can thiệp vào nội dung của những trang web được liên kết vào trang web này. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, bản quyền, hợp pháp hoặc thích hợp của những tài liệu chứa trong các trang web được liên kết vào trang web này.

3. Giới hạn sử dụng

Công ty Trầm Hương Hoàng Giang cho bạn được phép sử dụng trang web như sau:

•  Bạn có thể tải về mọi nội dung nhưng chỉ với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và phải giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các nội dung đó.

• Bạn không thể phân phối, sửa đổi, sao chép (ngoại trừ như đã nêu trên), truyền tải, hiển thị, tái sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, cho phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, bán hoặc sử dụng các nội dung mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Trầm Hương Hoàng Giang

• Nghiêm cấm sử dụng các trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, sai, gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiếm nhã,viêm, khiêu dâm hay xúc phạm đến vật chất hay bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích tiến hành mà có thể bị coi là một hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hay nói cách khách là vi phạm pháp luật. Công ty Trầm Hương Hoàng Giang sẽ hoàn toàn hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo Trầm Hương Hoàng Giang tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc các tài liệu nào như vậy.

• Nghiêm cấm sử dụng trang web để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động trưng cầu thương mại nào.

4. Thay đổi điều khoản sử dụng

Trầm Hương Hoàng Giang có toàn quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt  Điều khoản sử dụng này bằng cách cập nhật lên trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Bạn bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt như vậy nếu có. Do đó, theo định kỳ bạn nên vào trang web để xem lại Điều khoản sử dụng.

© Copyright 2014. ALL RIGHTS RESERVED Công ty trách nhiệm hữu hạn Trầm Hương Hoàng Giang

X